Privacybeleid - Redderadvies

PRIVACY VERKLARING

Juli 2018

Wie ben ik?
Redderadvies
Oudelaarstraat 6
7707 AP BALKBRUG

Hoe kunt u mij bereiken?
Email: info@redderadvies.nl
Mob: ( 06) 388 95 629
Adres : Oudelaarstraat 6 7707 AP  BALKBRUG

Website :  www.redderadvies.nl

Waarom deze privacy verklaring?
De werkzaamheden van Redderadvies bestaan uit adviseren en bemiddelen van financiële producten, waaronder hypotheken. Om deze dienstverlening juist te kunnen uitvoeren heb ik gegevens van u nodig, denk hierbij aan uw adres en uw telefoonnummer.
Verder zal ik bij het aanvragen van een hypotheek of verzekering specifiekere persoonlijke gegevens van u nodig zijn. Ik ben verantwoordelijk om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen en dien te voldoen aan de Privacyregelgeving. Ik ben transparant over uw gegevens die verwerkt worden, met wie ik deze deel (t.b.v. uw aanvraag) Uw gegevens worden absoluut niet ter beschikking gesteld aan andere partijen die geen partij zijn in uw aanvraag. Voor de uitvoering van de verleende diensten is het noodzakelijk om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan:

 • Verzekeraars en geldverstrekkers
 • Licentiehouder administratieprogramma Redderadvies
 • Notarissen en advocaten indien van toepassing
 • Taxateurs

Welke persoonlijke gegevens ben ik van u nodig ?
Contactgegevens: naam, adres , telefoonnummers en mailadres

 • Geslacht, leeftijd en burgerlijke staat
 • Identiteit (wet Wwft)
 • BSN
 • Gegevens m.b.t. uw inkomen, beroep, werkgever, dienstverband
 • Gegevens m.b.t. uw uitkering, hoogte, duur indien van toepassing
 • Gegevens over uw financiële situatie en uw huidige financiële producten
 • (schade) claims / historie indien van toepassing
 • Bijzondere persoonsgegevens

Ons doel van de verwerking van uw gegevens
Het tot stand brengen van een overeenkomst . (denk aan een hypothecaire financiering) Dit alles dient te voldoen aan de wettelijke verplichtingen tvv zorg -en bewaarplicht*

 • Beoordeling en acceptatie relaties
 • Verstrekken van informatie
 • Beheren en indien van toepassing muteren van overeenkomsten

Redderadvies heeft geen personeel, de adviseur die u adviseert en voor u bemiddelt verwerkt zelf uw persoonlijke gegevens binnen Redderadvies.

*Redderadvies bewaart uw noodzakelijke persoonsgegevens zolang en voor zover deze noodzakelijk is voor een specifiek doel, zolang de overeenkomst loopt en u een relatie bent van Redderadvies. Indien de relatie eindigt dan zullen de persoonlijke gegevens bewaart blijven gedurende de wettelijke bewaartermijnen.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens
Voor zover mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG, maar wij hebben ook te maken met wetgeving ten aanzien van bewaarplicht van gegevens en die wetgeving gaat voor. De wettelijke bewaartermijn voor fiscale gegevens is bijvoorbeeld veelal minimaal 7 jaar. Mocht het voldoen aan verzoeken kosten met zich meebrengen voor ons en/of voor de sub-verwerker, dan kunnen wij die kosten in rekening brengen.

Als Redderadvies een verzoek krijgt om persoonsgegevens ter beschikking te stellen, dan doen wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen wij eerst of wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat wij op grond van gedrags- en/of beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen wij de klant op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor de klant mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in te stellen. Als wij de klant op de hoogte mogen stellen, dan zullen wij ook met de klant overleggen over de wijze waarop en welke gegevens wij ter beschikking zullen stellen.

Onder de nieuwe wet AVG hebben de betrokkenen de volgende rechten:
– Recht om in te zien
– Recht op informatie
– Recht om vergeten te worden
– Recht om te wijzigen
-Recht om gegevens over te dragen
-Recht op bezwaar
www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

De persoonsgegevens die Redderadvies van u in bezit heeft zal worden beschermd en beveiligd d.m.v. goede organisatorische en technische maatregelen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Redderadvies gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Redderadvies hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contact
Voor vragen over rechten en de manier waarop Redderadvies met persoonsgegevens omgaat, kan per e-mail via info@redderadvies.nl. Ik zal binnen 14 dagen reageren.